Bảng giá xuất kẽm UV CTP gia công

Khổ kẽm (mm) Đơn giá (đồng)
560 x 670 55.000 đồng / tấm
730 x 600 65.000 đồng / tấm
830 x 645 70.000 đồng / tấm
800 x 1030 100.000 đồng / tấm
0902619188